OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 01.01.2023

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Studio Desart, s.r.o., IČ: 55 822 461, VAT: SK2122096383 se sídlem: Obchodná 39, Bratislava 811 06, www.desart.cz (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických a video služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi zhotovitelem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání služeb

 • objednat služby lze pouze formulářem nebo e-mailem na rezervace@desart.cz
 • SMS objednávky nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu klientem i zhotovitelem a úhradou domluvené ceny za objednané služby
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a stylem, s kterým zhotovitel pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti

Zrušení rezervace a storno

 • pokud se na domluvený termín klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem zhotoviteli tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a to nejpozději 14 dnů předem
 • v případě zrušení termínu v rozmezí 1-7 dnů je účtován storno poplatek ve výši 100% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • v případě zrušení 8-14 dnů před domluveným termínem je účtován poplatek ve výši 50% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • zhotovitel může storno klientovi neúčtovat pouze ze závažných a podložených důvodů

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů

CENA SLUŽEB

Cena služeb

 •  cena konkrétních balíčků, včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách www.desart.cz/cenik/

Splatnost

 • cena za domluvenou zakázku je splatná vždy předem a to v okamžiku rezervace termínu ve výši 50-100% a to formou zálohy
 • doplatek ceny balíčku je nejpozději 14 dnů před domluveným termínem 
 • cena za služby vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena předem ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si zhotovitel právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

PROCES

Realizace 

 • všechny druhy balíčků probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu a místa klientem 

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě se zhotovitelem a realizují se zde všechny nabízené druhy balíčků
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • pokud zhotovitel pojede na exteriérové fotografování mimo Prahu, k ceně zvoleného foto balíčku účtuje cestovné ve výši 10kč/km za jednu cestu
 • u svatebního fotografování se cestovné účtuje dle ceníku u zvoleného balíčku

Doba realizace

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu
 • opozdí-li se klient o více než 30 minut bez předchozí omluvy, je zhotovitel oprávněn termín zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu realizace zakázky ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu zhotovitele

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • výběr svatebních fotografií dělá zhotovitel sám na základě  vlastní ho uvážení a to v rozsahu podle zvoleného balíčku 
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)
 • 1 měsíc po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEA

Dodací lhůta

 • doba dodání fotografií je 1 měsíc od termínu realizace
 • doba dodání videa je 1-3 měsíce od termínu realizace

 

Zhotovitel si vyhrazuje prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru 10 a více kusů fotografií nad rámec zvoleného balíčku
 • pokud zhotovitel obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 7 dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo včasné zpracování zakázky
 • finální upravené fotografie neobsahují logo zhotovitele
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 1 měsíc od termínu svatby. V případě nenadálých skutečností si zhotovitel vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit
 • v případě revize videa si zhotovitel vyhrazuje tuto lhůtu o 14 dnů prodloužit

Předání

 • hotová zakázka se doručí klientovi v elektronické podobě prostřednictvím digitální knihovny a přístupy budou zaslány emailem
 • přístup k archivu má klient po dobu 6 měsíců od odeslání hotové zakázky
 • tištěné fotografie doručí Zásilkovna, PPL, DPD nebo Česká Pošta
 • osobní předání není možné

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v předem domluveném poměru stran, nebo ve standardu 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE SE NEPOSKYTUJÍ

Retouching

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky apod.
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě se zhotovitelem přikoupit podle ceníku
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Tisk a reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím zhotovitele není důvodem k reklamaci

Archivace

 • všechny neupravené fotografie (.raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté se data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (.jpg formáty) se archivují po dobu jednoho roku
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, zhotovitel může data znovu zaslat prostřednictvím digitální knihovny

ZPRACOVÁNÍ VIDEA

Formát

 • upravené video bude dodáno v rozsahu a kvalitě zvoleného balíčku ve formátu .mp4  a v předem domluveném poměru stran, nebo ve standardu 16:9 
 • NEUPRAVENÉ RAW ZÁBĚRY SE NEPOSKYTUJÍ

Reklamace

 • v ceně balíčku je jedna revize videa
 • v případě vyžádané revize videa klientem si zhotovitel vyhrazuje 1 měsíc na zapracování připomínek
 • každá další revize je zpoplatněna po předchozí domluvě klienta se zhotovitelem
 • nespokojenost a nesouhlas se stylem a autorským pojetím zhotovitele není důvodem k reklamaci

Archivace

 • všechny neupravené záběry(.raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté se data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané video (.mp4 formát) se archivuje po dobu jednoho roku
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s videem, zhotovitel může data znovu zaslat prostřednictvím digitální knihovny

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM DIGITÁLNÍHO OBSAHU (FOTOGRAFIE A VIDEO)

Klient objednáním služby u zhotovitele souhlasí se zveřejněním fotografií a videí v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách zhotovitele. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na adrese rezervace@desart.cz

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerý digitální obsah vytvořený zhotovitelem je předmětem autorského práva a majetkem zhotovitele a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu zhotovitele. Fotografované osoby i subdodavatelé mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Nejedná-li se o komerční fotografie